Bài 05 Phần nghe hiểu: Học thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 “Hướng dẫn thông báo”

Nội dung bài nghe tiếng anh

Hi there It’s Paul. I’ve been to the gallery to get some ideas. I’ve been to the gallery to get some ideas
you know, for shapes and so on now I need to think about using colours, and patterns.
I might go back another day and look at paintings. There are some on the first floor of indoor
scenes with vases and bowls in them like the ones I looked at on display today. Oh, and there’s a new sculpture exhibition on, but I didn’t get a chance to see it. There’s a new service available at Jeff Dean’s Gym from today.

Consultant Jenny Law will offer gym members complete dietary analysis and fitness assessment. If you book before 5th November you will get a 33% discount and pay only 20 instead of the usual 30 pounds. Make sure you’re fit enough for the next century Consult the experts at Jeff Dean’s Gym. Join today! You have reached the Gas Hotline.

If you have a complaint concerning our service you may speak to our customer care line by dialling 3 after the tone If you would like to arrange for regular servicing to any of your gas appliances you may speak to our service engineers by dialling 4 after the tone. Our emergency service can be contacted by dialling 5 after the tone. Just one last word, ladies and gentlemen. You probably know how dangerous rabies can be.

Just one bite from an affected animal can kill if medical help is not available immediately. We’ve been free from rabies in Britain for over 75 years but it is still quite common here. So don’t be tempted to take animals home with you. They may be infected, and you can be sent to prison for illegally importing animals Okay, now I need to tell you….

And now for the week’s weather The week will start out very wet. Indeed with thunder and lightning in some areas. This will last through to Wednesday. Thursday will be dry but dull, but the clouds will clear during the night, bringing US a bright end to the week – something to make up for all that bad weather and yes, I would agree that computers have made a dramatic difference in
the workplace. However, computers in the home have their disadvantages especially for children. In a school setting they’re fine, I think, but letting them spend too much time with computer games certainly doesn’t help children learn to communicate. As to whether children have to think while they’re playing on the computer. I’d say they do.

And finally, on a lighter note. When college lecturer, Chris Pearse, told Jamie his pet bloodhound to fetch his allppers, he expected the dog to go upstairs for the new pair he had got for Christmas. In fact, the dog disappeared for two hours. The legendary nose of the bloodhound had led it four miles across town to the Council tip where Jamie retrieved his master’s old allppers, which had been thrown away and brought them home.

Mr Pearse said, “I didn’t expect it, but I can’t complain when he’s only done exactly what I asked…” We are sorry to announce that both the 9.15 from Crewe and the 10:30 to London Euston have been cancelled due to staff shortages. Passengers for Birmingham International and Oxford should cross the bridge to platform four where a relief train will shortly arrive. Passengers for Reeding can also take this train but must change at Oxford. Passengers for London and Heathrow airport should go immediately to the booking hall on platform one where a coach has been arranged.

Tạm dịch:

Xin chào, Đó là Paul. Tôi đã đến phòng trưng bày để lấy một số ý tưởng. Tôi đã đến phòng trưng bày để lấy một số ý tưởng
bạn biết đấy, đối với các hình dạng, v.v. bây giờ tôi cần nghĩ đến việc sử dụng màu sắc và hoa văn.
Tôi có thể quay lại vào một ngày khác và xem tranh. Có một số ở tầng một của trong nhà
cảnh với những cái lọ và cái bát trong đó giống như những cái mà tôi đã xem được trưng bày ngày hôm nay. Ồ, sắp có một cuộc triển lãm điêu khắc mới, nhưng tôi không có cơ hội xem nó. Có một dịch vụ mới tại Jeff Dean’s Gym kể từ hôm nay.

Chuyên gia tư vấn Jenny Law sẽ cung cấp cho các thành viên phòng tập thể dục đầy đủ phân tích chế độ ăn uống và đánh giá thể chất. Nếu bạn đặt trước ngày 5 tháng 11, bạn sẽ được giảm giá 33% và chỉ phải trả 20 bảng thay vì 30 bảng như thông thường. Đảm bảo bạn có đủ sức khỏe cho thế kỷ tới Tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia tại Phòng tập thể dục của Jeff Dean. Tham gia ngay hôm nay! Bạn đã liên hệ với Đường dây nóng về Gas.

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nói chuyện với đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng cách bấm số 3 sau âm báo. . Dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi có thể được liên hệ bằng cách bấm số 5 sau khi có âm báo. Chỉ một lời cuối cùng, thưa quý vị. Bạn có thể biết bệnh dại có thể nguy hiểm như thế nào.

Chỉ một vết cắn của động vật bị ảnh hưởng có thể giết chết nếu không có trợ giúp y tế ngay lập tức. Chúng tôi đã không bị bệnh dại ở Anh hơn 75 năm nhưng nó vẫn còn khá phổ biến ở đây. Vì vậy, đừng bị cám dỗ để mang động vật về nhà với bạn. Chúng có thể bị nhiễm bệnh, và bạn có thể bị tống vào tù vì nhập trái phép động vật Được rồi, bây giờ tôi cần nói với bạn….

Và bây giờ cho thời tiết của tuần Tuần sẽ bắt đầu rất ẩm ướt. Quả thực với sấm sét ở một số khu vực. Điều này sẽ kéo dài đến thứ Tư. Thứ Năm sẽ khô ráo nhưng âm u, nhưng mây sẽ quang đãng vào ban đêm, mang đến cho Hoa Kỳ một kết thúc tươi sáng trong tuần – điều gì đó bù đắp cho tất cả thời tiết xấu đó và vâng, tôi đồng ý rằng máy tính đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong
noi làm việc. Tuy nhiên, máy tính trong nhà có những nhược điểm của chúng, đặc biệt là đối với trẻ em. Tôi nghĩ trong môi trường trường học, chúng ổn, nhưng để chúng dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi máy tính chắc chắn không giúp trẻ học cách giao tiếp. Về việc liệu trẻ em có phải suy nghĩ khi chúng đang chơi trên máy tính hay không. Tôi muốn nói rằng họ làm.

Và cuối cùng, trên một lưu ý nhẹ hơn. Khi giảng viên đại học, Chris Pearse, nói với Jamie con chó săn thú cưng của anh ấy để tìm kiếm những con cá sấu của anh ấy, anh ấy mong đợi con chó sẽ lên lầu để lấy cặp mới mà anh ấy đã có trong dịp Giáng sinh. Trên thực tế, con chó đã biến mất trong hai giờ. Chiếc mũi huyền thoại của con chó săn máu đã dẫn nó đi khắp thị trấn bốn dặm đến mỏm Hội đồng, nơi Jamie tìm lại những con cá sấu cũ của chủ mình, chúng đã bị vứt bỏ và mang chúng về nhà.

Ông Pearse nói, “Tôi không mong đợi điều đó, nhưng tôi không thể phàn nàn khi anh ấy chỉ làm đúng những gì tôi yêu cầu …” Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cả 9h15 từ Crewe và 10h30 đến London Euston đều có đã bị hủy bỏ do thiếu nhân viên. Hành khách của Birmingham International và Oxford nên đi qua cầu để đến sân ga số 4, nơi một chuyến tàu cứu trợ sẽ sớm đến. Hành khách đi Reeding cũng có thể đi tàu này nhưng phải đổi ở Oxford. Hành khách đến sân bay London và sân bay Heathrow nên đến ngay phòng đặt vé trên sân ga một nơi đã được sắp xếp một xe khách.

Câu hỏi cho bài nghe hiểu

1. Which part of the gallery did the man visit?

A. paintings

B. vases and bowls

c. a sculpture exhibition

D. photographs

2. How much will a dietary and fitness assessment cost you?

A. £20

B. £30

C. £33

D. £5

3. Who do you contact when dialing number 4?

A. customer care department

B. service engineering department

C. emergency service department

D. HR department

4. Who is the message intended for?

A. people in Britain

B. people leaving Britain

C. people returning to Britain

D. people visiting Britain

5. What will the weather be like on Friday?

A cloudy and dull

Bsunny

every wet

D cloudy

6. Why should children not use computers?

A They don’t encourage children to think.

B They keep children from doing their schoolwork.

c They stop children developing social skills.

D They are harmful to chidren’s eyes

7. What did the dog do?

A. annoyed its master

B. disobeyed its master

C. obeyed its master

D. fetched a thing its master didn’t ask

8. What should passengers for London do?

A. take the train on platform four

B. take the coach from the booking hall

C. take the train on platform one

D. change the train at Oxford

Phân tích đáp án và câu trả lời đúng

1. Which part of the gallery did the man visit?

A. paintings

B. vases and bowls

C. a sculpture exhibition

D. photographs

Câu 1: Người đàn ông đã đi xem gì trong phòng trưng bày?

There are some on the first floor of indoor scenes with vases and bowls in them like the ones I looked at on display today. (Có một số lọ hoa và bát ở tầng 1 ở những cành trong nhà giông như những thứ được trưng bày mà tôi đã thấy ngày hôm nay.)

=> Đáp án B đúng

2. How much will a dietary and fitness assessment cost you?

A. £20

B. £30

C. £33

D. £5

Câu 2: Việc phân tích chế độ ăn và đánh giá thế lực tốn của bạn bao nhiều tiên?

Consultant Jenny Law will offer gym members complete dietary analysis and fitness assessment. If you book before 5th November you will get a 33% discount and pay only 20 instead of the usual 30 pounds. (Tư vấn viên Jenny Law sẽ giúp các thành viên phòng tập thế dục phân tích chê’ độ ăn uống và đánh giá thế lực. Nêu bạn đặt trước ngày 5 tháng 11, bạn sẽ được giảm giá 33% và chỉ phải trả 20 bảng thay vì 30 bảng như thông thường.)

=> Đáp án A đúng

3. Who do you contact when dialing number 4?

A. customer care department

B. service engineering department

C. emergency service department

D. HR department

Câu 3: Bạn sẽ liên hệ với ai khi quay số 4?

If you would like to arrange for regular servicing to any of your gas appliances you may speak to our service engineers by dialling 4 after the tone. (Nếu bạn muốn sắp xếp dịch vụ thường xuyên cho bẵt kỳ thiết bị dùng khí nào của bạn, bạn có thế nói chuyện với các kỹ SƯ dịch vụ của chúng tôi bằng cách quay số 4 sau tín hiệu.)

=> Đáp án B (Phòng kĩ SƯ dịch vụ) là đáp án đúng

4. Who is the message intended for?

A. people in Britain

B. people leaving Britain

C. people returning to Britain

D. people visiting Britain

Câu 4: Thông điệp hướng đến ai?

We’ve been free from rabies in Britain for over 75 years but it is still quite common here. So don’t be tempted to take animals home with you. (Chúng ta đã không phải đói mặt vởi bệnh dại ở Anh trong hơn 75 năm nhưng nó vẫn còn khá phó biến ở đây. vì vậy, đừng cố mang động vật vê nhà vối bạn.)

=> Đáp án c (Những người đang trở về Anh) là đáp án đúng

5. What will the weather be like on Friday?

A. cloudy and dull

B. Sunny

C. every wet

D. cloudy

Câu 5: Thời tiết sẽ như thế nào vào thứ sáu?

Thursday will be dry but dull, but the clouds will clear during the night, bringing US a bright end to the week. (Thứ Năm sẽ khô ráo nhưng u ám, nhưng sẽ không có mây vào ban đêm, mang lại cho chúng ta một cuối tuân đây nắng.)

=> Đáp án B đúng

6. Why should children not use computers?

A. They don’t encourage children to think.

B. They keep children from doing their schoolwork.

C. They stop children developing social skills.

D. They are harmful to chidren’s eyes

Câu 6: Tại sao trẻ em không nên sử dụng máy tính?

In a school setting, they’re fine, I think, but letting them spend too much time with computer games certainly doesn’t help children learn to communicate. (Trong môi trường học tập, chúng rất là tốt, nhưng để trẻ em dành quá nhiêu thời gian vối trò chơi điện tử chắc chắn không giúp chúng học cách giao tiếp.)

=> Đáp án c (Chúng ngăn trẻ em phát triến các kĩ năng xã hội) là đáp án đúng

7. What did the dog do?

A. annoyed its master

B. disobeyed its master

C. obeyed its master

D. fetched a thing its master didn’t ask

Câu 7: Con chó đã làm gì?

”1 didn’t expect it, but I can’t complain when he’s only done exactly what I asked…”. (“Tôi không mong đợi điêu này, nhưng tôi không thế phàn nàn khi nó chi làm chính xác những gì tôi đã yêu câu …”.)

=> Đáp án c (vâng lời chủ của nó) là đáp án đúng

8. What should passengers for London do?

A. take the train on platform four

B. take the coach from the booking hall

C. take the train on platform one

D. change the train at Oxford

Câu 8: Hành khách đến Luân Đôn nên làm gì?

Passengers for London and Heathrow airport should go immediately to the booking hall on platform one where a coach has been arranged. (Hành khách đến London và sân bay Heathrow nên đến ngay phòng bán vé trên sân ga, nơi tàu hòa chở khách đã được sắp xếp.)

=> Đáp án B (bắt xe khách từ phòng bán vé) là đáp án đúng

Chúc mừng bạn đã vượt qua Bài 05 Phần nghe hiểu: Học thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 “Hướng dẫn thông báo”

Tiêu mục:

Nội dung bài nghe tiếng anh

Tạm dịch:

Câu hỏi cho bài nghe hiểu

Phân tích đáp án và câu trả lời đúng

Site Footer